ÄR VARUMÄRKESARBETE ONÖDIGT FÖR MINDRE FÖRETAG?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Erfarenheter, Målgrupp mindre företag/organisationer
I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns erfaren­het att job­ba med klient­före­tag av alla typer och stor­lekar; från inter­na­tionel­la till fåmans­före­tag. Att min­dre före­tag ofta har min­dre mog­nad och insikt i att med­vetet job­ba med varumärkesfrå­gor är inte så…

FYSIK I VARUMÄRKESBYGGANDE?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
ATT INSIKTER FRÅN fysik (vilket är ett stort ”fritidsin­tresse” för mig) går att ha nyt­ta av i mån­ga typer av sam­man­hang har länge var­it ett fak­tum för mig. Fysik hand­lar myck­et om krafter i kom­plext sam­spel. I mån­ga…

BUDSKAPET FÖRE BUDSKAPET

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
DAVID CARSON fick under­teck­nad att intressera sig för grafisk design över­hu­vud­taget. Nedan länkar jag till ett TedTalk-före­drag där han bland annat pratar om bud­skapet du intu­itivt nås av FÖRE du fak­tiskt bör­jar läsa. En inspirerande guru som defin­i­tivt har…

ARTBOOST FINNS NU PINTEREST

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
PINTEREST KAN VARA ett bra red­skap för att få grepp om hur kreatör­er tänker då det vis­ar vil­ka ref­er­en­sra­mar man har och vad som inspir­erar. Art­boost grun­dare, dvs under­teck­nad byg­ger nu långsamt upp en sam­ling av anslagstavlor där. Välkom­men dit. https://www.pinterest.se/uclaesson // Ulrik…
 
  • Vad ger man till företaget som har allt?KATEGORI: Erfarenheter Målgrupp mindre företag/organisationer I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns [...]
  • ARTBOOSTIFY ÄR HÄRKATEGORI: Erfarenheter Målgrupp mindre företag/organisationer I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns [...]
  • PROFILERING FÖR MOONBUS CLUBKATEGORI: Erfarenheter Målgrupp mindre företag/organisationer I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns [...]
  • ATT ARBOOSTIFIERA BETYDER ATT TA DET LÄNGREKATEGORI: Erfarenheter Målgrupp mindre företag/organisationer I MIN BAKGRUND inom mark­nad­skom­mu­nika­tion finns [...]